Privacy verklaring UFO Computer Systemen

UFO Computer Systemen (hierna UFO) streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van UFO achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd. De website is voorzien van een SSL Sectigo servercertificaat.

Verwerking en doel van verstrekte persoonsgegevens

Onder menu-item ‘Contact’ op deze website en diverse andere aanvraagformulieren, worden om persoonlijke gegevens gevraagd van uzelf of
van uw onderneming. Dit betreffen contactformulieren welke een e-mail genereren aan UFO.
Alle correspondentie wordt bewaard zolang het noodzakelijk is. Wij vinden het legitiem om uw bericht te beantwoorden en daarbij uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit geldt ook als u ons een e-mail zendt en voor alle
persoonsgegevens die u in uw contact met ons vermeldt, ook telefonisch.

Alle nieuwe contacten worden niet opgenomen in adressenbestanden of nieuwsbriefberichten tenzij het contact vervolgt wordt met een offerte en opdrachtbevestiging of enig andere opdrachtverstrekking van dien aard.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij na uw opdrachtverstrekking in overeenstemming met de aard van onze dienstverlening, dan wel op grond van een dwingendrechtelijke verplichting.

Inzage, correctie en recht van verzet

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ufocomputers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

UFO zal zo snel mogelijk, maar binnen 5 dagen, op uw verzoek reageren.

Cookies

UFO maakt op haar website geen gebruik van cookies, anders dan de noodzakelijke welke nodig zijn om de website te laten draaien.

Delen met derden

UFO verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UFO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Internetsites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring

UFO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

UFO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@ufocomputers.nl